Oferta klastra

EACN -Europejska sieć klastrów motoryzacyjnych na rzecz wspólnych inwestycji w modernizację przemysłową

  

EACN color

  

EC Logo

 

ESCP-S3_EACN

 

Projekt EACN for Joint Industrial Modernisation Investments o wartości  466.646 euro otrzymał wsparcie z EU w wysokości 349.984,50 euro (umowa o udzielenie dotacji nr 821989) w ramach programu Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME), European Strategic Cluster Partnership for smart specialisation investments – COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02.

Interesariuszami projektu są przede wszystkim MŚP funkcjonujące w sektorze motoryzacyjnym będące członkami lub działające w zasięgu klastrów wchodzących w skład konsorcjum EACN, ale także dostawcy technologii i usług przemysłu 4.0, centra badawcze, parki technologiczne, start-upy technologiczne, instytucje sektora publicznego na poziomie regionalnym i krajowym odpowiedzialne za programy wsparcia MŚP oraz inne klastry motoryzacyjne w Unii Europejskiej.

 

Konsurcjum projektu EACN tworzą europejskie klastry motoryzacyjne:

PVF

Pole Vehicule du Futur (Francja)

 

CEAGA

Fundacion Cluster de Empresas de Automocion de Galicia (Hiszpania)

 

CIAC

Cluster de la Industria d'Automocio de Catalunya (Hiszpania)

 

silesia_automotive

SA&AM - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (Polska)

 

ACB

Automotive Cluster Bulgaria (Bułgaria)

 

ACS

Automobilski Klaster Srbije (Serbia)

 

Rezultaty Projektu EACN

 Wypracowane dotychczas rezultaty Projektu EACN znajdują sie do pobrania na witrynie www.eacn-initiative.eu w zakładce Media.

EACN_media_deliverables  
EACN_Deliverables  

 

Cele projektu

 • Identyfikowanie wyzwań przed którymi stoją MŚP w motoryzacji na tle trendów światowych wynikających ze zmian geopolitycznych, czwartej rewolucji przemysłowej, zmian technologicznych w zakresie e-mobilności i pojazdów autonomicznych oraz zmian klimatycznych.
 • Opracowanie strategii współpracy między klastrami motoryzacyjnymi w Europie, aby wspólnie działać na rzecz modernizacji przemysłowej w MŚP w motoryzacji i dążyć do projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych wspierających procesy zmian.
 • Wspieranie międzyregionalnej współpracy między MŚP w motoryzacji, wymiana promowanie dobrych praktyk w zakresie osiągnięć MŚP związanych z modernizacją przemysłową.
 • Zwiększenie współpracy między klastrami, aby wspólnie opracować zalecenia dla instytucji odpowiedzialnych za programy wsparcia MŚP oraz wymieniać i promować dobre praktyki w zakresie osiągnięć MŚP związanych z modernizacją przemysłową.
 • Wspieranie współpracy między instytucjami regionalnymi krajów w których aktywne są klastry motoryzacyjne, opracowanie  zaleceń dla instytucji odpowiedzialnych za programy wsparcia dla MŚP.

 

Oczekiwane rezultaty

 • 5 projektów o sumarycznej wartości nie mniej niż 7 mln euro
 • 5 umów o współpracę lub/i umów konsorcjum podpisanych między MŚP
 • 200 MŚP angażowanych w Francji, Hiszpanii, Polsce, Niemczech, Bułgarii i Serbii
 • 30 centrów badawczych i parków technologicznych angażowanych w spotkaniach
 • 10 tematów uwzględnionych w portfolio projektów
 • 40 MŚP angażowanych potwierdzających potrzebę kontynuacji współpracy międzynarodowej po zakończeniu projektu

 

Fazy projektu

1. FAZA PRZYGOTOWAWCZA

OPRACOWANIE STRATEGII SIECI EACN

 • Analiza czynników i warunków wpływających na zmiany w zakresie modernizacji przemysłu motoryzacyjnego;
 • Opracowanie mapy drogowej i planu marketingowego w zakresie promocji inwestycji wśród MŚP w motoryzacji.

 

2. FAZA WDROŻENIOWA

INICJOWANIE DZIAŁAŃ POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI (B2B)

 • Audyty prowadzone wśród MŚP w motoryzacji w celu identyfikacji potrzeb i wyzwań w zakresie modernizacji przemysłowej;
 • Organizację warsztatów tematycznych;
 • Organizację spotkań B2B w celu inicjowania współpracy między przedsiębiorstwami.

 

INICJOWANIE I ROZWÓJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PARTNERAMI PROJEKTU ORAZ INNYMI KLASTRAMI MOTORYZACYJNYMI ZAINTERESOWANYMI PARTNERSTWEM Z SIECIĄ EACN (FAZA C2C -CLUSTER TO CLUSTER)

 • Identyfikacja dobrych praktyk;
 • Identyfikacja instrumentów finansowych, programów wsparcia;
 • Opracowanie mapy drogowej „Przyszłość MŚP w sektorze motoryzacyjnym w Europie do 2030 roku”.

 

3. FAZA INWESTYCYJNA

INICJOWANIE PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH

 • Zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia przygotowania projektu i zgłoszenia w ramach wybranych instrumentów wsparcia i wsparcia procedur przetargowych;
 • Wsparcie przygotowania i zgłoszeniach propozycji projektów w konkursach wybranych instrumentów finansowych oraz w przygotowaniu i organizacji przetargów na projekty inwestycyjne (zakup wspólnych rozwiązań) związanych z modernizacją przemysłową;
 • Wsparcie organizację dni DEMO-LAB u wybranych dostawców technologii.