O klastrze SA&AM

Warunki uczestnictwa

Do uczestnictwa w klastrze SA&AM zapraszamy

  • Przedsiębiorców z sektora automotive,
  • Przedsiębiorców z sektora zaawansowanych technologii
  • Instytuty naukowe, badawcze, uczelnie
  • Instytucje otoczenia biznesu związane z sektorem automotive i zaawansowanych technologii

Podmioty biorące udział w Klastrze „SA&AM” mają status Uczestnika

Podmiot uzyskuje status Uczestnika, po złożeniu Deklaracji Przystąpienia i jej zaakceptowaniu przez koordynatora Klastra SA&AM – Katowicką SSE S.A.

Uczestnik klastra SA&AM ma prawo do:

  • uczestniczenia w działaniach Klastra „SA&AM”,
  • zgłaszania propozycji działań,
  • posługiwania się w swojej działalności znakami graficznymi Klastra „SA&AM” przeznaczonymi do identyfikacji Uczestników oraz korzystania z określenia: Uczestnik Klastra „SA&AM”.

Uczestnik klastra SA&A ma obowiązek:

  • przestrzegać zasad Regulaminu,
  • promować w swojej działalności uczestnictwo w Klastrze „SA&AM”,
  • uiszczać w terminie opłatę członkowską

Opłata z tytułu członkostwa w Klastrze SA&AM

Z tytułu uczestnictwa, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczania opłaty rocznej. Opłata roczna wynosi 5.000 złotych netto. Uczestnik, który posiada status przedsiębiorcy małego lub średniego zobowiązany jest do uiszczania opłaty w wysokości 2.500,00 złotych netto. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ponosi opłaty roczne za Uczestników prowadzących działalność gospodarczą na terenie KSSE i związanych ze spółką zarządzającą umową o administrowanie w okresie obowiązywania tej umowy.